بلاگ

لوگوموشن عمومی 1


General 01

Logomotion

معرفی عناصر هویتی به وسیله نمایش دادن و استمرار در این امر باعث می‌شود تا اشکال و فرم‌ها و رنگ‌های هویتی ملکه ذهن مخاطب گردد و با دیدن فرم های مشابه هویت آن برند تداعی گردد. این لوگو موشن دارای 9 سکانس است که در هر یک به صورت مجزا مدل سازی و Simulate صورت گرفته و متریال ها و تکنیک‌های مختلف و متنوع متحرک سازی و شبیه سازی با شمسه ایرانی که فرم هویتی شبکه چهار است ترکیب شده است.