نویسنده phoenix0912phoenix

رابطه برندینگ، هویت برند، تصویر برند و هویت بصری

برندینگ، برند و هویت بصری برای درک بهتر مفاهیم پایه مانند برندینگ، برند و هویت بصری، نیاز داریم که ابتدا هر یک از آنها را جداگانه تعریف کنیم. سپس ویژگی های هر یک را دقیقاً بسناسیم. در نهایت با روابط میان برندینگ، برند و هویت بصری آشنا شویم و بتوانیم از آنها در کنار یکدیگر استفاده نمائیم. در این بخش، تمام این مراحل را بصورت ساده و کاربردی شرح داده ایم. امیدواریم با مطالعه این مطلب بتوانید بخشی از نیازهای...

دسته بندی شرکت های تبلیغاتی در ایران

انتخاب صحیح یک شرکت تبلیغاتی برای برندها و سازمان‌ها، استراتژیک و سرنوشت ساز است، چرا که یکی از اساسی ترین فرآیندهای سازمان به آنها واگذار می‌شود. این انتخاب قطعاً در آینده برند و محصولاتشان نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. شرکت ‌های تبلیغاتی نقش موثری در تعیین سرنوشت خدمت جدید و پرهزینه برندها دارند. به همین دلیل آشنایی با دسته بندی شرکت های تبلیغاتی اهمیت دارد. اما موضوع اصلی این است که در میان انبوه شرکتهایی که خدمات تبلیغاتی...

Free download of stand Mockup

شرکت تبلیغاتی الف ( طراحی هویت بصری ) Free download of stand Mockup !Download Now !Doesn't need a password !Watch other MockUps Shopping Bag !Download it now Business Card !Download it now Business Card !Download it now

Free download of a office wall Mockup

شرکت تبلیغاتی الف ( طراحی هویت بصری ) Free Download of a Wall Office MockUp !Download Now !Doesn't need a password !Watch other MockUps Stand !Download it now Printing All in One !Download it now Printing !Download it now Interior Design !Download it now Corporate Identity !Download it now Shopping Bag !Download it now

Free Printing MockUp All in One

شرکت تبلیغاتی الف ( طراحی هویت بصری ) Free Download Printing MockUp All in One !Download Now !Doesn't need a password !Watch other MockUps Stand !Download it now Office wall !Download it now Printing All in One !Download it now Shopping Bag !Download it now Business Card !Download it now Business Card !Download it now

Free download of printing mock up 4

شرکت تبلیغاتی الف ( طراحی هویت بصری ) Free Download of 4th Printing MockUp !Download Now !Doesn't need a password Do you want them all in one?! Click here !Watch other MockUps Shopping Bag !Download it now Business Card !Download it now Business Card !Download it now

Free download of printing mock up 3

شرکت تبلیغاتی الف ( طراحی هویت بصری ) Free Download of 3rd Printing MockUp !Download Now !Doesn't need a password Do you want them all in one?! Click here !Watch other MockUps Wall Office !Download it now Printing !Download it now Printing !Download it now

Free download of printing mock up 2

شرکت تبلیغاتی الف ( طراحی هویت بصری ) Free Download of 2nd Printing MockUp !Download Now !Doesn't need a password Do you want them all in one?! Click here !Watch other MockUps Stand !Download it now Office Wall !Download it now Printing !Download it now

Free download of printing mock up 1

شرکت تبلیغاتی الف ( طراحی هویت بصری ) Free Download of 1st Printing MockUp !Download Now !Doesn't need a password Do you want them all in one?! Click here !Watch other MockUps Printing !Download it now Printing !Download it now Printing !Download it now Interior Design !Download it now Business Card !Download it now Business Card !Download it now

Free Download Of Interior Design MockUp

شرکت تبلیغاتی الف ( طراحی هویت بصری ) Free Download of Interior Design MockUp !Download Now !Doesn't need a password !Watch other MockUps Printing All in One !Download it now Printing !Download it now Printing !Download it now Shopping Bag !Download it now Business Card !Download it now Business Card !Download it now