شناسنامه کار

  • مشتری

    انجمن هنرهای نمایشی
  • تاریخ انجام پروژه

    1395-1396
  • توضیحات

    کانسپت هویت بصری جدید انجمن هنرهای نمایشی از موارد ذیل تاثیر پذیرفته است: حفظ ساختار اصلی لوگوی مجموعه و اصلاح هندسی اولیه (با تغییری بسیار نامحسوس)؛ استفاده از ماسک در حالت ها و زوایای مختلف به عنوان بارزترین و رایج ترین نماد هنر تئاتر و از همه مهمتر ترکیب دو مورد فوق با یکدیگر که نشان دهنده رسالت آن مجموعه می باشد. با کنار هم قرار گرفتن این عناصر، رسالت انجمن هنرهای نمایشی که ساماندهی به کلیه فعالیت های این هنر در سراسرکشور می باشد به راحتی و به زیبایی به مخاطب انتقال داده می شود.
  • دسته بندی

پروژه های مرتبط